Werknemers Participatieregeling

Optieregelingen en werknemersparticipatie

Lex ontwikkelde een fiscaal aantrekkelijk alternatief voor traditionele optieregelingen: de werknemers-participatie-structuur. In een werknemersparticipatiestructuur worden werknemers onmiddellijk aandeelhouder in uw onderneming (desgewenst zonder stemrecht). De uitgekiende combinatie van aandeelhouderschap en schuldverhoudingen voorkomt dat uw werknemers een hoge belastingclaim opgelegd krijgen.

Traditionele optieregeling

Als u uw werknemers aandelenopties toekent, ziet de fiscus dit als een belastbaar voordeel (loon) voor uw werknemers. Dit kan nadelig zijn. De Nederlandse fiscus onderscheidt “onvoorwaardelijke” en “voorwaardelijke” aandelenopties. Door dit onderscheid is het riskant rechtstreeks een Amerikaanse optieovereenkomst te kopiëren en uit te voeren.

Onvoorwaardelijke aandelenopties

Onvoorwaardelijke aandelenopties zijn opties die pas uitgeoefend kunnen worden als er een bepaalde onzekere gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Voorbeeld is een optie die na 3 jaar kan worden uitgeoefend op voorwaarde dat de werknemer dan nog in dienst is bij de B.V.

Voorwaardelijke aandelenopties

Voorwaardelijke aandelenopties zijn opties waarvan de uitoefening niet afhangt van een toekomstige onzekere gebeurtenis. Zo’n optie kan direct na toekenning worden uitgeoefend.~

Belastbaar moment

Over het algemeen telt als belastbaar moment het moment waarop de opties kunnen worden uitgeoefend. Onvoorwaardelijke opties zijn belastbaar op het moment van toekenning. Voorwaardelijke opties zijn belastbaar op het moment dat zij onvoorwaardelijk worden (in ons voorbeeld na 3 jaar).

Het belastbare optievoordeel bestaat uit een intrinsieke en een verwachtingswaarde.Bij verschillende looptijden zijn de percentages van de verwachtingswaarde:

1 jaar 4%     7 jaar 26%
2 jaar 8%     8 jaar 29%
3 jaar 12%     9 jaar 32%
4 jaar 16%     10 jaar 35%
5 jaar 20%     15 jaar 45%
6 jaar 23%     20 jaar 50%

Zodra de opties bij de belastingheffing zijn betrokken, vallen zij in beginsel buiten het Nederlandse systeem van belastingheffing.

Uitzonderingen

Uitzondering hierop vormt de situatie waarin de optiehouder een aanmerkelijk belang heeft in de onderneming of wanneer er sprake is van inkoop van eigen aandelen. Ook opties die op of na 26 juni 1998 zijn toegekend of geaccepteerd, vormen een uitzondering. Als deze opties na 3 jaar na toekenning worden uitgeoefend of vervreemd, vindt er een aanvullende heffing plaats.