ALGEMENE VOORWAARDEN Lex B.V. (“Lex”)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan
Lex, aan haar bestuurders, haar aandeelhouders en aan alle voor Lex
werkzame personen, alsmede op alle uit die opdrachten voortvloeiende
werkzaamheden.
2. Als opdrachtnemer wordt, met uitsluiting van artikelen 7:404 BW en 7: 407,
lid 2 BW, uitsluitend Lex aangemerkt en niet de door haar ter beschikking
gestelde natuurlijke en/of rechtspersonen. Alle bedingen in deze algemene
voorwaarden zijn echter mede opgesteld ten behoeve van de bestuurders
van Lex en van alle personen die voor Lex werkzaam zijn en/of ingeschakeld
zijn.
3. Alle opdrachten gelden als uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door
Lex.
4. Lex kan, na overleg met en na toestemming van de opdrachtgever, bij de
uitvoering van de opdracht derden inschakelen, met inachtneming van de
nodige zorgvuldigheid. De werkzaamheden van deze derden komen voor
rekening van de opdrachtgever. Lex is niet aansprakelijk jegens de
opdrachtgever voor tekrotkomingen van deze derden.
5. Iedere aansprakelijkheid van Lex jegens de opdrachtgever, is beperkt tot
het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het
voorkomende geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen
risico.
6. De uitvoering van elke opdracht vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de opdracht en aan de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden geen rechten of aanspraken
ontlenen jegens Lex.
7. Declaraties van Lex dienen binnen veertien dagen na declaratiedatum te zijn
voldaan, zonder enig recht op verrekening of opschorting. In geval van niet
tijdige of niet volledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim.
8. Lex mag, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, de naam en het
logo van opdrachtgever en een omschrijving van de opdracht gebruiken voor
promotionele activiteiten.
9. Lex is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten,
waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de
opdrachtgever of derden, totdat alle opeisbare vorderingen jegens
opdrachtgever volledig en naar genoegen van Lex zijn voldaan.
10.De rechtsverhouding tussen Lex en de opdrachtgever, is onderworpen aan
Nederlands recht. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde
Nederlandse rechter.